Algemene voorwaarden

U-Consultancy hanteert de Algemene Leveringsvoorwaarden NRTO
 Algemene Leveringsvoorwaarden NRTO

De Algemene Voorwaarden Consumenten van de Branchevereniging Nederlandse Raad
voor Training en Opleiding (NRTO) zijn tot stand gekomen in overleg tussen de
Consumentenbond en NRTO in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg
(CZ) van de Sociaal-Economische Raad en treden in werking per 11 november 2011.

Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen de onderwijs-, opleidings- en trainingsaanbieder en de afnemer met betrekking tot de educatieve dienst. De aanbieder kan aanvullende voorwaarden hanteren voor zover deze niet ten nadele van de consument van deze Algemene Leveringsvoorwaarden afwijken.

De Algemene Leveringsvoorwaarden geven de afnemers inzicht in de eisen die worden gesteld aan de overeenkomst, welke onderwerpen daarin aan de orde dienen te komen en wanneer de overeenkomst tot stand komt.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding

Klik hier voor de gedragscodes voor de leden van de NRTO

Voor meer informatie zie de website van NRTO

Voor meer informatie over een geschillen, kunt u vinden op de website van de geschillencommissie.

logo geschillencommissie kl nrto-logo


Aanvullende Leveringsvoorwaarden U-Consultancy. Deze zijn aanvullend op de NRTO algemene voorwaarden consumenten.

1. Inschrijving
U kunt zich inschrijven met het inschrijfformulier dat u vindt op de website. U kunt zich ook inschrijven met het inschrijfformulier op papier, deze zendt u volledig ingevuld en ondertekend aan:

U-Consultancy
Postbus 7060
3430 JB Nieuwegein

Per persoon dient een afzonderlijk inschrijfformulier te worden ingevuld. Door ondertekening van het inschrijfformulier of het aanvinken van het kopje “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” tijdens het inschrijven via de website, verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Dit houdt onder meer in dat u zich verplicht het cursusbedrag te betalen op de wijze zoals hierna is aangegeven.

2. Prijzen en betaling
De prijzen zijn btw-vrij en zijn inclusief cursusmateriaal (aanbevolen boeken niet inbegrepen) en administratiekosten. Afdeling administratie van U-Consultancy stuurt voor elke inschrijving een factuur. De volledige betaling dient één maand voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt op ING bankrekeningnummer NL25INGB0002445231 t.n.v. U-Consultancy, Nieuwegein onder vermelding van naam en kenmerk.

3. Restitutie van cursusgeld
Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Terugbetaling van het cursusgeld vindt alleen plaats indien u uiterlijk één maand vóór aanvang van de cursus van deelname afziet en u dit schriftelijk hebt aangevraagd, waarbij de datum van het poststempel wordt aangehouden voor het vaststellen van de annuleringstermijn. Is een cursus eenmaal begonnen, dan vervalt voor de cursist die de cursus staakt of onderbreekt, het recht op terugbetaling van het niet genoten cursusdeel. Dit sluit aan op artikel 6, lid 1 van de algemene voorwaarden NRTO consument.

4. Annulering
Annulering als deelnemer kan uitsluitend schriftelijk tot vier weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien u binnen vier weken van de opleiding annuleert, zullen de volledige deelname kosten in rekening worden gebracht. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega die aan de kwalificatie-eisen voldoet. U-Consultancy kan bij een te gering aantal aanmeldingen een cursus niet door laten gaan. In dat geval ontvangen de ingeschreven cursisten ten minste één week voor de aanvang van de cursus bericht en wordt het volledige cursusgeld terugbetaald. Bij onvoldoende belangstelling en overmacht kan U-Consultancy eventueel een voorstel doen tot aanpassing van de cursusduur, cursusplaats of de cursusprijs. U-Consultancy behoudt zich ook het recht voor een cursus door een andere docent te laten geven dan in het programma wordt vermeld. Dit artikel prevaleert boven artikel 5, lid 1 van de algemene voorwaarden NRTO consument.

4.a Annuleringsrecht
U heeft als opdrachtgever het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden en kosten uw inschrijving te annuleren. Een annulering kan uitsluitend binnen deze 14 dagen schriftelijk worden doorgegeven.

4.b Wijzigen
Wijzigen van data kan als deelnemer uitsluitend schriftelijk tot 4 weken voor de aanvang van de cursus. Bij wijziging wordt €30,- administratiekosten in rekening gebracht.

5. Adreswijziging
Als u van adres verandert en ook als uw adresgegevens niet juist zijn, worden wij daarvan graag in kennis gesteld.

6. Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom komen uitsluitend toe aan U-Consultancy. Het is niet toegestaan om cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van U-Consultancy.

7. Vragen en klachten

Vragen en klachten moeten binnen dertig dagen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen. De cursist wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft.

Wanneer er voor beide partijen geen bevredigende oplossing is gevonden of het betreft een ander type klacht, kan de cursist zich wenden tot mevr. C. Uppelschoten. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan de klager zich wenden tot een onafhankelijke derde, genaamd mevrouw A. van Eil (jcmvaneil@gmail.com) en zal U-Consultancy het oordeel van deze onafhankelijke derde als bindend beschouwen; eventuele consequenties voor U-Consultancy zullen snel worden afgehandeld.

De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.