Algemene voorwaarden

U-Consultancy B.V. hanteert de Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding en de Algemene Voorwaarden Consumenten voor Particulier Onderwijs en Opleidingen van de NRTO

Klik hier voor de gedragscodes voor de leden van de NRTO

Voor meer informatie zie de website van NRTO

 nrto-logo


Aanvullende Leveringsvoorwaarden U-Consultancy. Deze zijn aanvullend op de Algemene Voorwaarden Beroep en Bedrijf voor Training en Opleiding van de NRTO.

1. Inschrijving
U kunt zich inschrijven met het inschrijfformulier dat u vindt op de website.
Per persoon dient een afzonderlijk inschrijfformulier te worden ingevuld. Door ondertekening van het inschrijfformulier of het aanvinken van het kopje “Ik ga akkoord met de algemene voorwaarden” tijdens het inschrijven via de website, verklaart u akkoord te gaan met de algemene voorwaarden. Dit houdt onder meer in dat u zich verplicht het cursusbedrag te betalen op de wijze zoals hierna is aangegeven. U-Consultancy behoudt zich het recht voor om deelnemers te weigeren voor deelname aan een cursus indien zij dit passend vindt.

2. Prijzen en betaling
De prijzen zijn btw-vrij en zijn inclusief cursusmateriaal (aanbevolen boeken niet inbegrepen) en administratiekosten. Afdeling administratie van U-Consultancy stuurt voor elke inschrijving een factuur. De volledige betaling dient vier weken voor aanvang van de cursus te zijn overgemaakt op ING bankrekeningnummer NL25INGB0002445231 t.n.v. U-Consultancy B.V. , Nieuwegein onder vermelding van naam en kenmerk.

3. Restitutie van cursusgeld
Wanneer u zich inschrijft, verbindt u zich voor de gehele cursus en bent u het volledige cursusgeld verschuldigd. Terugbetaling van het cursusgeld minus € 50,- administratiekosten vindt alleen plaats indien u uiterlijk vier weken vóór aanvang van de cursus van deelname afziet en u dit schriftelijk hebt aangevraagd, waarbij de datum van het poststempel wordt aangehouden voor het vaststellen van de annuleringstermijn. Is een cursus eenmaal begonnen, dan vervalt voor de cursist die de cursus staakt of onderbreekt, het recht op terugbetaling van het niet genoten cursusdeel.  

4. Annulering
Annulering als deelnemer kan uitsluitend schriftelijk tot vier weken voor aanvang van de cursus. Bij annulering wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht. Indien u binnen vier weken van de opleiding annuleert, zullen de volledige deelname kosten in rekening worden gebracht. U kunt zich altijd laten vervangen door een collega die aan de kwalificatie-eisen voldoet. U-Consultancy B.V. kan bij een te gering aantal aanmeldingen een cursus niet door laten gaan. In dat geval ontvangen de ingeschreven cursisten ten minste één week voor de aanvang van de cursus bericht en wordt het volledige cursusgeld terugbetaald. Bij onvoldoende belangstelling en overmacht kan U-Consultancy B.V. eventueel een voorstel doen tot aanpassing van de cursusduur, cursusplaats of de cursusprijs. U-Consultancy B.V. behoudt zich ook het recht voor een cursus door een andere docent te laten geven dan in het programma wordt vermeld. 

4.a Annuleringsrecht
U heeft als opdrachtgever het recht om binnen 14 dagen zonder opgave van reden en kosten uw inschrijving te annuleren. Een annulering kan uitsluitend binnen deze 14 dagen schriftelijk worden doorgegeven.

4.b Wijzigen
Wijzigen van data kan als deelnemer uitsluitend schriftelijk tot vier weken voor de aanvang van de cursus. Bij wijziging wordt € 50,- administratiekosten in rekening gebracht.

5. Adreswijziging
Als u van adres verandert en ook als uw adresgegevens niet juist zijn, worden wij daarvan graag in kennis gesteld.

6. Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom komen uitsluitend toe aan U-Consultancy B.V.. Het is niet toegestaan om cursusmateriaal te verveelvoudigen en/of openbaar te maken zonder schriftelijke toestemming van U-Consultancy B.V..

7. Vragen en klachten

Vragen en klachten moeten binnen dertig dagen zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig is om onderzoek te doen, wordt de cursist hiervan binnen vastgestelde termijnen in kennis worden gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien wordt er een indicatie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.

Klachten worden trapsgewijs en vertrouwelijk in behandeling genomen. De cursist wendt zich bij voorkeur in eerste instantie direct tot de docent(en) van een cursus of opleiding, met name wanneer de klacht de kwaliteit (in brede zin) van de cursus of opleiding betreft.

Wanneer er voor beide partijen geen bevredigende oplossing is gevonden of het betreft een ander type klacht, kan de cursist zich wenden tot mevr. C. Uppelschoten. Mocht de klacht niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, kan de klager zich kosteloos wenden tot een onafhankelijke derde, genaamd mevrouw A. van Eil (jcmvaneil@gmail.com) en zal U-Consultancy het oordeel van deze onafhankelijke derde als bindend beschouwen; eventuele consequenties voor U-Consultancy B.V. zullen snel worden afgehandeld. Mocht dit niet tot tevredenheid worden opgelost, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie van de NRTO.

De klacht en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van een jaar bewaard.